Okrenimo na čisto

Infografici

okrenimo_white_faceboook.png

Okrenimo na čisto

Video

Playlist

Play Video

Infografici

Vrste i količine
otpada u Srbiji

Otpad se može podeliti na više načina: prema sastavu, prema mestu nastanka i prema tome koliko je toksičan za životnu sredinu.

Načini
odlaganja
otpada

Iako deluje najjednostavnije otpad neplanski odlagati na divlje deponije, otpadom se i te kako može odgovorno i održivo upravljati.

Razlika između komunalnog i industrijskog otpada

Generisanje komunalnog otpada povezano je sa stilom života građana, dok industrijski otpad nastaje kao posledica proizvodnih procesa.

Okrenimo na čisto